ARTIKEL 1 IDENTITEIT EN DEFINITIES

Gecon: de Opdrachtnemer. Wij zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71319158, op adres Hunzeweg 40 3313BB Dordrecht. Wilt u persoonlijk bij ons langskomen? U vindt ons op ons bezoekadres: Leerparkpromenade 110, 3312KW Dordrecht.

Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking waarop deze Algemene Voorwaarden ingevolge artikel 2 van toepassing zijn.
Opdrachtgever: degene die de Overeenkomst met Gecon aangaat.
Opdracht: de bestelling of aanvraag door Opdrachtgever van diensten of producten van Gecon.
Diensten: alle diensten die Gecon aanbiedt, al dan niet via de website.
Producten: alle goederen die Gecon aanbiedt, al dan niet via de website.
Offerte: aanbod van Gecon tot het sluiten van een Overeenkomst voor het leveren van dienstenen/of producten.
Resultaat: Kennis die Gecon in het kader van prestaties waarop deze Algemene Voorwaarden vantoepassing zijn rapporteert, ongeacht in welke verschijningsvorm (meting, rapport, tekening,berekening, handboek, model, programmatuur etc.).
Website: de website(s), en/of de handelsnamen die door Gecon beheerd worden.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op en onderdeel van elk aanbod van Gecon en op elke Overeenkomst tussen u en ons. Daaronder inbegrepen Offertes en te verrichten prestaties, waaronder leveringen, hetzij ter uitvoering van een uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekte en/of aanvaarde Opdracht, hetzij in het kader van betrekkingen die Gecon en de Opdrachtgever ontwikkelen in verband met de uitvoering van Opdrachten of anderszins.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de medewerkers en de directie van Gecon, en op handelingen van door Gecon in het kader van de Opdracht ingeschakelde derden. Tenzij wij dit schriftelijk anders afspreken.

3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen er aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en diensten. Dat geven we aan. Zijn er verschillen tussen de Algemene Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden? Dan kunt u uitgaan van de aanvullende voorwaarden, tenzij we dat anders hebben aangegeven.

4. De Opdrachtgever kan alleen van een of meerdere bepalingen afwijken wanneer we het hier allebei mee eens zijn. Dat doen we schriftelijk.

5. De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij we aangeven dat dat wel zo is.

6. De Opdrachtgever aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden in verdere betrekkingen tussen partijen van toepassing zijn.

7. We mogen op elke moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige transacties. Uiteraard laten we u dit binnen een redelijke termijn weten. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die wij aangeven.

8. Wilt u deze Algemene Voorwaarden nog eens nalezen? Dat kan. U kunt ze altijd gratis opvragen. Stuur daarvoor een mail naar info@gecon.nu of kijk op de website

9. Door onze website te gebruiken of een product te bestellen gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Dat betekent ook, dat u instemt met alle rechten en verplichtingen zoals die op onze website staan.

10. Deze Algemene Voorwaarden gelden alleen voor zakelijke Opdrachtgevers, en niet voor Opdrachtgevers die niet handelen vanuit hun bedrijf of functie.

11. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op zowel diensten als producten van Gecon.

12. Zijn één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig, of worden deze geheel of gedeeltelijk vernietigd? Dan blijft het overig bepaalde in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Natuurlijk treden we dan in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij nemen we zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in
acht.

13. Is er onduidelijkheid over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden? Dan dienen deze te worden uitgelegd ‘naar de geest‘ van deze bepalingen.

14. Doet zich tussen Gecon en de Opdrachtgever een situatie voor die niet in de Algemene Voorwaarden is geregeld? Dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze

Algemene Voorwaarden, zoals in het vorige lid bedoeld.

15. Het kan voorkomen dat Gecon niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden
verlangt. Deze bepalingen blijven echter van toepassing. Gecon verliest daardoor op geen enkele manier het recht in andere gevallen stipte naleving te verlangen van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3 OFFERTE

1. De Offerte is vrijblijvend, tenzij we in de Offerte een termijn voor aanvaarding hebben gezet. Een Offerte is eenmalig. Voor toekomstige Overeenkomsten kunt u niet uitgaan van dezelfde afspraken. Een Offerte vervalt automatisch, wanneer we het bestelde product of de dienst niet meer aanbieden.

2. Onze Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door u als Opdrachtgever is verstrekt. U staat ervoor in, dat u naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

3. Wanneer na de opdrachtverstrekking blijkt dat de door u als Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn dan wel gewijzigd zijn, behouden wij ons het recht voor de in de Offerte vermelde prijzen en leveringstermijnen aan te passen.

4. Alle prijzen in een Offerte zijn exclusief BTW. De prijzen in de Offerte zijn verder ook exclusief andere heffingen van overheidswege en bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, kosten van detachering van personeel voor de langere duur en kosten ter zake van prestaties die door derden, door ons ingeschakeld, worden verricht. Wij zullen bij de in dit lid bedoelde kosten aangeven of wij werken onder regie en/of met een aanneemsom. Tenzij we dit uiteraard anders aangeven.

5. Offertes hebben een vaste, in de Offerte te bepalen, geldigheidsduur. Indien de Offerte geen geldigheidsduur aangeeft, bedraagt deze 30 dagen. Ondertekent u de Offerte niet binnen de geldigheidsduur? Dan vervalt deze Offerte automatisch.

6. Staan er fouten in ons aanbod of in de Offerte als gevolg van een kennelijke vergissing of verschrijving? Dan kunt u ons daar niet op vastpinnen. Excuses!

7. Wijkt uw aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) af van ons aanbod of onze Offerte? Dan zijn wij daar niet aan gebonden. Met deze afwijkende aanvaarding komt er geen Overeenkomst tot stand. Tenzij wij dat schriftelijk anders aangeven.

8. We willen graag zeker weten dat we allebei onze afspraken na kunnen komen. Daarom nemen we een bestelling pas in behandeling na volledige betaling. In overleg kunnen we van deze termijn afwijken.

9. Leveren we op rekening? Dan gaan we ervan uit dat u ons op de hoogte houdt van materiële wijzigingen bij de KvK en uw financiële positie.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

De Opdrachtgever dient ervan uit te gaan, dat een opdracht slechts tot een 0vereenkomst leidt, indien de Opdrachtgever een Offerte van Gecon binnen de geldigheidsduur daarvan schriftelijk aanvaardt, of indien Gecon een anderszins door de Opdrachtgever verleende Opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT: ADVIES

Wij zullen de door ons te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd.

ARTIKEL 6 UITVOERING VAN DE OPDRACHT: LEVEREN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN, TERMIJNEN EN WIJZIGINGEN

1. Het ontvangen, leveren en uitvoeren van bestellingen doen wij zorgvuldig.

2. Binnen één dag nadat wij een bestelbevestiging hebben ontvangen nemen wij uw aanvraag in
behandeling.

3. We verzenden uw bestelling naar het adres dat u heeft opgegeven toen u de bestelling plaatste.
Dat kan zijn via de website, op de Offerte of op de (bestel)Opdracht.

4. Bestellingen die op voorraad zijn leveren wij zo snel mogelijk. Loopt de bezorging vertraging op, of
kunnen wij de bestelling gedeeltelijk of zelfs helemaal niet leveren? Dan laten wij u dit uiteraard
zo snel mogelijk weten en kunt u daarna de bestelling zonder extra kosten annuleren.

5. We doen er alles aan om binnen de genoemde leveringstermijn te bezorgen. De termijnen die wij in de Overeenkomst gezet hebben zijn vrijblijvend. Kunnen wij niet aan deze leveringstermijnen voldoen? Dan geeft u dit u niet het recht de Overeenkomst te ontbinden. Als we denken dat we de leveringstermijn niet halen, laten wij u dit zo snel mogelijk weten en gaan we samen op zoek
naar een oplossing.

6. Wilt u graag dat uw bestelling op een andere manier dan via onze bezorgopties wordt bezorgd?
Dat is geen probleem. De verzendkosten zijn in dat geval wel voor uw eigen rekening.

7. Als uw bestelling naar het buitenland verzonden moet worden, gaan we in overleg. Zendingen naar
het buitenland doen we altijd ex works.

8. We laden een bestelling graag voor u uit, maar dat is wel voor uw rekening en op uw eigen risico.

9. Soms lukt het niet uw hele bestelling in één keer te bezorgen. We behouden ons het recht voor
diensten en producten in dat geval in verschillende delen te bezorgen.

10. Wij brengen uw bestelling waar u dat graag wilt. Zorgt u er dan voor dat er voldoende plek is voor
de levering? Ook is het van belang dat wij deze plek goed kunnen bereiken. Soms moeten de
producten worden opgeborgen. Dit gebeurt op uw risico.

11. Hetkangebeurendatereenafwijkingisindelevering,dehoeveelhedenofdespecificaties.Samen
komen we vast tot een oplossing. U blijft wel verplicht de factuur te betalen.

12. Weigert u als Opdrachtgever producten of diensten, of komt u uw afspraak voor de levering niet na? Dat vinden we jammer. In dat geval heeft Gecon het recht om de Overeenkomst met u met onmiddellijke ingang te beëindigen, en/of direct over de producten te beschikken. De schade en/of
de kosten die zijn gemaakt door deze situatie, zoals vervoerskosten en opslagkosten kunnen wij op u als Opdrachtgever verhalen.

ARTIKEL 7 GEVOLGEN INTREKKING, ONDERBREKING, VERTRAGING OF VERLENGING VAN DE OPDRACHT; CONTRACTDUUR, OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Wordt de Opdracht door u ingetrokken of onderbroken? Dan zal u ons alle kosten en schade vergoeden die rechtstreeks voortvloeien uit het intrekken of onderbreken van deze Opdracht, uiteraard indien en voor zover de oorzaak van deze intrekking of onderbreking niet aan Gecon toe te rekenen valt. Valt deze schade niet in redelijkheid te berekenen? Dan stellen wij deze kosten op minimaal 25% van het restant van de aanneemsom of, in geval van regie, minimaal 25 % van de gefactureerde omzet in de laatste 3 maanden.

2. Duurt de onderbreking van de Opdracht langer dan zes maanden? Dan hebben wij het recht de Opdracht als ingetrokken te beschouwen. Als begindatum van de onderbreking geldt de dagtekening van het schrijven van u als Opdrachtgever waarin u van de onderbreking melding maakt. Is dat schrijven er niet? Dan geldt de dagtekening van het schrijven waarin Gecon de onderbreking van de Opdracht constateert.

3. Is er sprake van vertraging of verlenging van de met de Opdracht gemoeide werkzaamheden? Dan heeft Gecon het recht eventuele extra kosten door te berekenen, indien deze vertraging of verlenging niet te wijten is aan schuld van de medewerkers van Gecon of van hen die in onze opdracht werkzaam zijn.

4. Wij mogen de nakoming van onze verplichtingen opschorten, de levering uitstellen of de Overeenkomst ontbinden, op een moment dat we dat willen. Wij betalen in dat geval geen schadevergoeding. Dit doen we uiteraard niet zomaar. Het kan voorkomen in de volgende gevallen:
a. U komt de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd na.
b. We denken dat u na het sluiten van de Overeenkomst uw verplichtingen niet na kunt
komen.
c. U bij het sluiten van de Overeenkomst is gevraagd aan te tonen dat u aan de verplichtingen
van de Overeenkomst kunt voldoen, maar we hiervan geen of te weinig bewijs krijgen.
d. Door vertraging van uw kant kunnen wij de gemaakte afspraken niet meer nakomen.

5. Wij mogen als Gecon ook de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, indien het voor ons onmogelijk is om de Overeenkomst na te komen. Dat geldt ook als er anderszins omstandigheden zijn, die maken dat een ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Gecon gevergd kan worden.

6. Wordt de Overeenkomst ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze aanspraken voor, zoals die in wettelijke regels en in onze Overeenkomst staan.

7. Hebben wij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kunnen wij de Overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. U mag dat ook doen. Tenzij we dit van tevoren anders hebben afgesproken. Als we een Overeenkomst hebben voor een bepaalde tijd, dan kan alleen Gecon opzeggen. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 14 dagen.

8. Als wij de Overeenkomst tussentijds opzeggen dan overleggen wij uiteraard met u over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging u toe te rekenen? Dan zijn de kosten voor uw rekening. Wij zullen daarvoor een betalingstermijn stellen.

9. Helaas kan het voorkomen dat bedrijven niet meer vrij over hun vermogen beschikken. Denkt u daarbij aan een aanvraag tot liquidatie, surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, schuldsanering, beheer- bewind- of curatelestelling. Als daarvan bij u sprake is, zult u van
rechtswege geacht worden in verzuim te zijn. Wij mogen in dat geval onze Overeenkomst met u per direct geheel of gedeeltelijk opzeggen of een bestelling of Overeenkomst annuleren zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst. Hierbij zijn wij niet verplicht om u te betalen of een schadevergoeding of een schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op u zijn in een dergelijk geval direct opeisbaar.

10. Annuleert u (deels) een reeds geplaatste bestelling? Dan brengt Gecon u daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten in rekening. Hierbij horen ook de eventuele kosten voor afvoer en aflevering, plus de gereserveerde arbeidstijd. Dit geldt niet in het geval zich de situatie voordoet van artikel 6.4.

11. Is er sprake van overmacht? Dan mag Gecon tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Kan één van de partijen als gevolg van de overmacht de verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomen? Dan mag de andere partij met inachtneming van een redelijke termijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder verplichting tot schade aan de andere partij. Dat gebeurt met een aangetekend schrijven en buiten rechte, maar niet eerder dan na het verstrijken van een termijn van 15 werkdagen gerekend vanaf de datum waarop de omstandigheid die de overmacht oplevert ontstond.

ARTIKEL 8 TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE, MEDEWERKERS EN WERKRUIMTE DOOR DE OPDRACHTGEVER

1. Gecon voert de Opdracht graag goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema uit. U verstrekt ons daarom tijdig alle documenten en gegevens die wij daarvoor nodig hebben. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van de medewerkers van uw eigen organisatie, die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn.

2. Wanneer wij daarom verzoeken, verschaft u ons op uw locatie kosteloos een eigen werkruimte met toegang tot internet.

ARTIKEL 9 HET BETREKKEN VAN DERDEN BIJ DE OPDRACHTUITVOERING

1. Is het voor een juiste en tijdige uitvoering van de Opdracht naar het oordeel van Gecon nodig derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van de Opdracht? Dan is dat mogelijk. Tenzij we dit bij de verstrekking van de Opdracht anders afspreken.

2. Wij staan in voor van derden ontvangen gegevens. Tenzij wij iets anders afspreken.

ARTIKEL 10 PERSONEEL

1. Wij kunnen in overleg met u de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien wij menen dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Wij zorgen dat door deze wijziging de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten en de voortgang van de opdracht niet verminderen. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van u, in overleg met ons, plaatsvinden.

2. Geen van de partijen zal tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de Opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen. Tenzij we dit met elkaar afspreken. Overtreding hiervan leidt tot een direct opeisbare schadevergoeding van minimaal EUR 25.000,-.

ARTIKEL 11 VERGOEDINGEN VAN DIENSTEN

1. Wij verrichten onze prestaties aan de hand van tarieven. Tarieven worden berekend voor het werken op regiebasis en/of aan de hand van een vooraf overeen te komen bedrag: de aanneemsom. Bij het werken onder regie zullen wij voor u op uw verzoek een niet-bindende begroting opstellen wat u van ons kunt verwachten na voltooiing van de prestaties, dan wel delen
ervan.

2. Onze prestaties zijn gebaseerd op uitvoering van opdrachten onder niet-uitzonderlijke
omstandigheden.

3. De bedragen genoemd in het eerste lid zijn exclusief de bedragen die zijn genoemd in artikel 3,
vierde lid (Offertes). Denkt u daarbij onder andere aan de BTW, reis- en verblijfkosten, en de kosten
van detachering. Tenzij we dit anders afspreken.

4. Kosten die apart in rekening kunnen worden gebracht, zijn de kosten ter zake van prestaties van
derden die dienen ter ondersteuning van de Opdracht, zonder in die Opdracht inbegrepen te zijn. Deze dienen rechtstreeks door u aan deze derden te worden betaald. Wij zullen u tijdig in kennis stellen van in dit lid bedoelde kosten, die nodig zijn om de prestaties naar behoren te verrichten. Wij maken op uw verzoek een zo nauwkeurig mogelijke, niet-bindende, begroting. Als u mogelijk niet-tijdig hiervan in kennis wordt gesteld, mag u hier echter geen recht op niet-betaling aan ontlenen. Reistijd wordt geacht mede aan de uitvoering van een Opdracht te zijn besteed. Tenzij we dit anders afspreken.

5. Op regiebasis verrichte prestaties worden achteraf in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven. Voor de overige prestaties zullen de partijen de wijze van betaling uitdrukkelijk overeenkomen.

6. De tarieven kunnen door ons eenmaal per jaar onaangekondigd worden aangepast. Overige tariefwijzigingen gaan in aan het begin van de maand volgend op de bekendmaking ervan, of zoveel later als wij dit kenbaar maken.

7. Werken wij op basis van een Opdracht tegen een aanneemsom en worden er een of meer termijnen verschuldigd, langer dan een jaar na de datum waarop de Overeenkomst tot stand kwam? Dan mogen wij de termijnen die na de genoemde periode van een jaar vallen naar de alsdan geldende tarieven herberekenen.

ARTIKEL 12 RESULTAAT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Een Resultaat bestaat uit kennis waarover wij in het kader van de prestaties waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, aan u rapporteren. Dat kan op veel manieren: een meting, rapport, mondelinge of schriftelijke aanbeveling, tekening, handboek, model, programma, etc.). De door ons voor de uitvoering van de Opdracht gebruikte programma’s, modellen, technieken en instrumenten, zijn in het advies of het onderzoeksresultaat opgenomen, maar zijn en blijven het eigendom van Gecon. Tenzij wij daar iets over afspreken. Wilt u hierover iets openbaar maken? Dat kan alleen na onze toestemming.
2. U heeft het recht om in het kader van de uitvoering van de Opdracht ontvangen stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in uw eigen organisatie. Dit moet wel passen in het doel van de Opdracht.
3. De eigendomsrechten op het Resultaat blijven bij ons, in ieder geval tot u uw betalingsverplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst volledig bent nagekomen. Als wij de Opdracht hebben uitgevoerd en u deze betalingsverplichting bent nagekomen, gaan de (gebruiks)rechten voor privégebruik op het Resultaat op u over, zoals we dat schriftelijk zijn overeengekomen. Wilt u dit Resultaat met derden delen, aan derden inzage verlenen of het Resultaat vermenigvuldigen voor andere doeleinden dan in het vorige lid bepaald? Dat kan alleen met onze voorafgaande, schriftelijke toestemming. U heeft het recht om in alle redelijkheid tussentijdse rapportage aan ons te vragen. Over de kosten daarvan maken we in de Overeenkomst afspraken. Voor zover de Overeenkomst daar niet in voorziet, mogen wij de kosten van dergelijke rapportages overeenkomstig de alsdan geldende tarieven bij u in rekening brengen.
4. Gecon en haar toeleveranciers en andere rechthebbenden behouden zich de rechten voor van intellectuele eigendom. Dan zijn bijvoorbeeld auteurs-, merk-, octrooi-, tekeningen-, en modellenrechten, methoden en concepten, en bevoegdheden voor zoals die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. U mag hierin geen wijzigingen aanbrengen. Tenzij het gaat om privégebruik van het product.

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

1. Het kan gebeuren dat er sprake is van vertrouwelijke informatie bij het sluiten van de Overeenkomst, zowel voor u als voor ons.

2. Staat voor u de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie van Gecon vast, of behoort u redelijkerwijs de vertrouwelijkheid van deze bedrijfsinformatie te onderkennen? Dan mag u deze bedrijfsinformatie niet bekend maken. We gaan ervan uit dat u dit op geen enkele manier doet en van bekendmaking blijft afzien tot twee jaar na het sluiten van de Overeenkomst.

3. Staat voor Gecon de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie van uw bedrijf vast, of behoren wij redelijkerwijs de vertrouwelijkheid van deze bedrijfsinformatie te onderkennen? Dan houden wij alle gegevens geheim die wij in het kader van de Offerte ontvangen, of van een Opdracht van u als (aspirant) Opdrachtgever, of die wij op enigerlei andere wijze leren kennen.

4. Wij houden ook het Resultaat als bedoeld in artikel 11, eerste lid geheim. In de volgende gevallen echter kunnen wij ons niet aan deze geheimhoudingsverplichting houden. In de eerste plaats geldt deze verplichting niet voor een Resultaat dat een algemeen, dat wil zeggen niet specifiek op de eigen bedrijfsvoering en/of werkzaamheden van u als Opdrachtgever betrekking hebbend, karakter heeft. Deze verplichting geldt ook niet voor een Resultaat dat openbaar is, of wordt, zonder ons toedoen, of dat reeds in ons bezit was. De geheimhoudingsverplichting is verder niet mogelijk als wij het Resultaat rechtmatig van een derde hebben gekregen. Tot slot kan, in overleg met u als opdrachtgever, informatie als niet-vertrouwelijk worden aangemerkt.

5. Als wij, in uw opdracht, persoonsgegevens verwerken bent u ervoor verantwoordelijk dat er een verwerkersovereenkomst wordt opgesteld. Een concept verwerkersovereenkomst wordt op uw verzoek als bijlage bi

ARTIKEL 14 GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

1. Het kan gebeuren dat er sprake is van vertrouwelijke informatie bij het sluiten van de Overeenkomst, zowel voor u als voor ons.

2. Staat voor u de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie van Gecon vast, of behoort u redelijkerwijs de vertrouwelijkheid van deze bedrijfsinformatie te onderkennen? Dan mag u deze bedrijfsinformatie niet bekend maken. We gaan ervan uit dat u dit op geen enkele manier doet en van bekendmaking blijft afzien tot twee jaar na het sluiten van de Overeenkomst.

3. Staat voor Gecon de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie van uw bedrijf vast, of behoren wij redelijkerwijs de vertrouwelijkheid van deze bedrijfsinformatie te onderkennen? Dan houden wij alle gegevens geheim die wij in het kader van de Offerte ontvangen, of van een Opdracht van u als (aspirant) Opdrachtgever, of die wij op enigerlei andere wijze leren kennen.

4. Wij houden ook het Resultaat als bedoeld in artikel 11, eerste lid geheim. In de volgende gevallen echter kunnen wij ons niet aan deze geheimhoudingsverplichting houden. In de eerste plaats geldt deze verplichting niet voor een Resultaat dat een algemeen, dat wil zeggen niet specifiek op de eigen bedrijfsvoering en/of werkzaamheden van u als Opdrachtgever betrekking hebbend, karakter heeft. Deze verplichting geldt ook niet voor een Resultaat dat openbaar is, of wordt, zonder ons toedoen, of dat reeds in ons bezit was. De geheimhoudingsverplichting is verder niet mogelijk als wij het Resultaat rechtmatig van een derde hebben gekregen. Tot slot kan, in overleg met u als opdrachtgever, informatie als niet-vertrouwelijk worden aangemerkt.

5. Als wij, in uw opdracht, persoonsgegevens verwerken bent u ervoor verantwoordelijk dat er een verwerkersovereenkomst wordt opgesteld. Een concept verwerkersovereenkomst wordt op uw verzoek als bijlage bij de Opdracht door ons beschikbaar gesteld en door beide partijen ondertekend.

ARTIKEL 15 PUBLICATIES

Wij hebben het recht tot publicatie van niet-vertrouwelijke informatie die verband houdt met de in het kader van de Overeenkomst verrichte prestaties, en het recht de door de uitvoering van de Overeenkomst bij Gecon toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken. Ook in het laatste geval brengen wij geen vertrouwelijke informatie van u als Opdrachtgever ter kennis van derden.

ARTIKEL 16 WERKTERREIN GECON

Een rechtsverhouding waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, brengt niet met zich mee, dat wij jegens u gehouden zijn op enig werkterrein, waarop wij ons begeven of gaan begeven, beperkingen in acht te nemen. Dit geldt onverkort onze verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 13.

ARTIKEL 17 GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

1. Alle producten die Gecon aan u levert, voldoen op dat moment redelijkerwijs aan de gebruikelijke eisen en normen en werken zoals u dat redelijkerwijs mag verwachten bij een normaal gebruik, zolang u ze uiteraard gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld. De garantie die we in dit artikel uitleggen is van toepassing op producten bestemd voor gebruik in Nederland. Gebruikt u producten buiten Nederland? Dan kunnen wij afwijkende garantie- en andere voorwaarden stellen. Ook dient u in dat geval zelf vast te stellen of het gebruik geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

2. De garantie die wij in dit artikel noemen is de fabrieksgarantie. Dat is de garantie die de fabrikant van het product levert. Tenzij wij dat samen anders zijn overeengekomen. Indien echter een derde, van wie Gecon de desbetreffende zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, tegenover Gecon een geringere garantieverplichting in acht neemt dan de fabrieksgarantie, is deze, geringere, garantieverplichting van toepassing voor de garantieverplichting van Gecon.

3. Gebruikt u het product op de verkeerde manier? Dan komt de garantie te vervallen. Dit geldt ook als u het product verkeerd opslaat of niet goed onderhoudt. Garantie vervalt ook als de Opdrachtgever, en/of derden, zonder onze schriftelijke toestemming, aan het product wijzigingen hebben aangebracht, of hebben geprobeerd wijzigingen aan te brengen. Ook als er omstandigheden zijn waarop wij geen invloed hebben, kunnen we u helaas geen garantie bieden, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, bij extreme weersomstandigheden.

4. Wij verwachten van u als Opdrachtgever dat u zelf de producten die wij bij u brengen onderzoekt, om te kijken of alles wat we hebben afgesproken klopt. Doet u dat vooral zo snel mogelijk, zodat u ons tijdig over een probleem kunt informeren, binnen de termijnen genoemd in het volgende lid.5. Zijn er zichtbare gebreken aan de producten die u van ons ontvangt? Dan moet u ons dat binnen 3 werkdagen na levering melden. Wij verzoeken u dat schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk te doen, zodat wij adequaat kunnen reageren. Niet zichtbare gebreken moet u binnen 5 werkdagen schriftelijk aan Gecon doorgeven. Doet u dat niet? Op een later moment kan dat helaas niet meer.

6. Ook als u tijdig een gebrek aan uw producten doorgeeft, dan moet u alsnog betalen. Dat geldt ook voor de afname en betaling van de overigens bestelde producten, en voor diensten waarvoor u Gecon opdracht heeft gegeven. Uiteraard gaan we er alles aan doen om uw klacht op te lossen. Maakt u geen tijdige melding? Dan gaan wij ervan uit dat u uw producten aanvaardt.

7. Is uw melding te laat? Dan heeft u geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8. Zijn we het met elkaar eens dat uw product niet werkt zoals u dat mag verwachten én heeft u dit tijdig gemeld? Dan vervangen wij het product zo snel mogelijk nadat wij uw product van u retour hebben ontvangen en u de eigendom aan ons heeft verschaft. Tenzij we dit anders aangegeven.
Als we het product niet kunnen vervangen of herstellen, dan krijgt u van ons een vergoeding.

9. Blijkt uw klacht ongegrond? Dan zijn de kosten die wij hebben gemaakt voor onderzoek voor uw
rekening.

10. Als de garantietermijn is verlopen, zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor u als
Opdrachtgever. Dat geldt ook voor administratie-, verzend- en voorrijkosten.

ARTIKEL 18 AANSPRAKELIJKHEID

1. Komt Gecon de afspraken die u samen met Gecon gemaakt heeft niet na? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt, zoals we in dit artikel aangeven.

2. Heeft u onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.

3. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor zijn.

4. Onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.

5. Als er (tevens) sprake is van een dienst van Gecon, dan is onze aansprakelijkheid niet hoger dan het bedrag van het honorarium dat Gecon voor haar werkzaamheden in het kader van de Opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

6. Gecon is alleen aansprakelijk voor directe schade. Directe kosten zijn bijvoorbeeld de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Of de kosten die u maakt om onze gebrekkige prestatie te laten voldoen aan onze Overeenkomst. Of de kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van schade. Dit geldt alleen als u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

7. Gecon is nooit aansprakelijkheid voor indirecte schade. Indirecte schade is bijvoorbeeld gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen, verlies van goodwill, reputatie, of bedrijfsstagnatie.

8. Bent u zelf verzekerd voor de schade die u heeft opgelopen? Dan zijn wij niet aansprakelijk.

9. Hebben wij de schade met opzet veroorzaakt of is de schade een rechtstreeks gevolg van een vermijdbare grove- en derhalve verwijtbare onzorgvuldigheid van Gecon, van werknemers van Gecon, of van personen van wier diensten Gecon gebruikt maakt en voor wie Gecon aansprakelijk
is? Dan zijn wij aansprakelijk voor de schade.

10. Gecon handelt zorgvuldig, mede in verband met het bepaalde in het vorige lid. Maar wij staan er
niet voor in dat door ons geleverde Resultaten en door ons verrichte prestaties geen schending (kunnen) opleveren van rechten van derden, daaronder begrepen intellectuele rechten en industriële eigendom.

11. De Opdrachtgever zal Gecon vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden, en waarvan de oorzaak van deze schade aan anderen dan aan Gecon toerekenbaar is. Onder derden wordt in dit verband ook verstaan werknemers van de Opdrachtgever en personen van wier diensten de Opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt maakt. Wordt Gecon door derden op een dergelijke schade aangesproken? Dan dient de Opdrachtgever Gecon zowel in als buiten rechte bij te staan en adequaat datgene te doen wat Gecon in het kader van deze vrijwaring mag verwachten. Blijft u als Opdrachtgever in gebreke met het nemen van adequate maatregelen? Dan mag Gecon, zonder ingebrekestelling hiertoe zelf overgaan. Alle kosten en schaden die Gecon en derden hierdoor lijden, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

12. Draagt de Opdrachtgever de risico’s verbonden aan de uitvoering van Resultaten door verzekering aan een ander over? Dan is hij gehouden Gecon te vrijwaren tegen de gevolgen van enig regresrecht vanwege de verzekeraar uitgeoefend.

ARTIKEL 19 RISICO-OVERGANG

1. Heeft Gecon de producten of diensten aan u geleverd? Dan loopt Gecon vanaf dat moment geen risico meer. Het risico is vanaf dat moment voor u.

2. Kan de levering van producten niet plaatsvinden en is dat uw schuld? Dan draagt u het risico. Dit geldt vanaf de oorspronkelijke leveringsdatum zoals wij die aan u hebben doorgegeven.

3. Hebben we de producten of diensten geleverd op het door u aangeven adres? Dan loopt Gecon geen risico meer. Het risico is vanaf dat moment voor u

ARTIKEL 20 OVERMACHT

1. In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen te houden naar u toe. Dit mogen wij doen, zolang er sprake is van overmacht.

2. Wanneer is er sprake van overmacht? Overmacht is elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid, waardoor de normale uitoefening van de werkzaamheden en de nakoming van onze verplichtingen naar u als Opdrachtgever wordt verhinderd. Werkstakingen bij Gecon of van derden daaronder inbegrepen. Andere omstandigheden met van buiten komende oorzaken waarop Gecon geen invloed heeft zijn bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: oorlogen en opstanden, brand en andere vernietigingen, overstroming, waterschade, een epidemie of pandemie met bekende of onbekende ziekten, quarantaine, ziekte onder het personeel, export- of importbeperkingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)-netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en /of het op enig moment niet beschikbaar hebben van de website, gehackte software, niet- of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, of het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen.

3. Is Gecon afhankelijk van derden voor de uitvoering van de Opdracht en kunnen deze derden hun verplichtingen jegens Gecon niet of niet tijdig nakomen? En is daarbij sprake van omstandigheden die volgens het tweede lid van dit artikel overmacht voor Gecon zouden hebben overgeleverd? Dan levert dit niet of niet tijdig nakomen door deze derden ook voor Gecon zelf overmacht op jegens de Opdrachtgever.

4. Is Gecon ten tijde van de overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst reeds gedeeltelijk nagekomen of kan zij deze nakomen en komt hieraan een zelfstandige waarde toe? Dan mag Gecon over dit deel betaling vorderen. De Opdrachtgever is verplicht deze factuur van Gecon te voldoen.

ARTIKEL 20 BETALING

1. Wij verwachten uw betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta die wij hebben gefactureerd. Tenzij wij een andere termijn afgesproken hebben.

2. Betaalt u de factuur niet op tijd? Dan bent u van rechtswege in verzuim met ingang van de dag na de vervaldatum. Gecon is niet verplicht u in dat geval te sommeren of in gebreke te stellen. U bent vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag berekenen wij vanaf het moment dat u in verzuim bent totdat u het volledig verschuldigde bedrag heeft betaald.

3. Maakt u bezwaar tegen de hoogte van de factuur? Dan moet u alsnog betalen, zolang wij er nog niet uit zijn.

4. Zijn wij een bedrag aan u verschuldigd? Dan mogen wij dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van u tegoed hebben. Andersom kan dit helaas niet.

5. Komt u niet of niet op tijd uw verplichtingen naar ons na? Dan komen alle kosten die wij moeten maken om het verschuldigde bedrag alsnog met maatregelen in te vorderen voor uw rekening. Daaronder zijn bijvoorbeeld inbegrepen alle vergoedingen aan bij de desbetreffende maatregelen ingeschakelde derden. Plus alle kosten die Gecon binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of ten dele aan de desbetreffende maatregelen mogen worden toegerekend. Ingeval van invordering van verschuldigde bedragen heeft Gecon de keus de op invordering vallende kosten gespecificeerd van de Opdrachtgever te vorderen, of om die kosten vastgesteld te bepalen op 15% van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 50,- per onbetaalde factuur. Daarnaast kan Gecon de daadwerkelijk geleden schade en gemaakte kosten opeisen.

6. Betwist u als Opdrachtgever (bij het werken onder regie) de factuur op basis van de in de factuur genoemde geleverde uren? Dan is de urenregistratie van Gecon bindend voor de oplossing van dit geschil. Tenzij uit uw tegenbewijs blijkt dat dit anders is.

ARTIKEL 21 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De producten die Gecon u levert blijven van ons, totdat u alle afspraken die we gemaakt hebben bent nagekomen. Denk hierbij aan de betaling, rentes of andere kosten. Tenzij we dit anders afspreken.

2. Valt een product dat wij hebben geleverd nog onder dit eigendomsvoorbehoud? Dan mag u dit niet doorverkopen. U mag het ook niet als betaalmiddel gebruiken, verpanden of een ander recht op het product laten vestigen. Om onze eigendomsrechten veilig te stellen verwachten we verder van u dat u al daartoe al hetgeen doet wat redelijkerwijs van u verwacht mag worden.

3. Als er, om wat voor reden ook, beslag wordt gelegd op uw vermogen of op producten die wij onder eigendomsvoorbehoud geleverd hebben, moet u Gecon daarvan meteen op de hoogte stellen. Kunt u uw betalingsverplichtingen niet nakomen? Dan bent u verplicht om, op eigen kosten, de producten die nog ons eigendom zijn terug te geven.

4. De geleverde producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen dient u te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, waterschade, ontploffingsschade en diefstal. De polis van deze verzekering willen wij graag even zien voor de zekerheid. Bij een eventuele uitkering van de verzekering heeft Gecon recht op onze penningen. Wij verwachten dat u meewerkt als Gecon dit recht uitoefent.

5. Als we onze eigendomsrechten willen gebruiken zoals we uitleggen in dit artikel, verwachten wij uw medewerking. Dat houdt in dat u ons vertelt waar we onze producten kunnen vinden en ons toegang geeft tot deze plek.

ARTIKEL 22 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gecon partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dat geldt ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of indien een bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag sluiten wij uit.

2. We hopen dat het niet gebeurt, maar als er een geschil ontstaat, dan leggen we dit voor aan een rechter. Dat is de rechter in de vestigingsplaats van Gecon. Is er sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor een andere rechter aangewezen wordt? Dan leggen we het geschil voor aan die aangewezen rechter.

3. Voordat we een beroep op de rechter doen, zullen we ons eerst tot het uiterste inspannen om een geschil onderling te beslechten.

ARTIKEL 23 OVERDRACHT

1. Wilt u uw rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen? Dat kan alleen als Gecon u hier vooraf schriftelijk toestemming voor geeft.

2. Wij kunnen alle rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen. Als daarvan sprake is, laten wij u dit uiteraard weten.