Privacybeleid Gecon

Gecon, gevestigd aan Hunzeweg 40 3313BB Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hunzeweg 40 3313BB Dordrecht
info@gecon.nu
+31 6 29 121 671

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gecon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:`

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Bankrekeningnummer
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gecon.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gecon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren of voor u uit te voeren.
– Gecon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gecon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gecon) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gecon bewaart uw persoonsgegevens doorlopend, deze worden verwijderd wanneer u daartoe een verzoek indient. Neem daarvoor contact op via info@gecon.nu. Meetgegevens worden apart behandeld zoals hieronder beschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gecon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gecon gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meetgegevens luchtkwaliteit

Een aantal van onze producten verzamelen meetgegevens over luchtkwaliteit. Deze gegevens omvatten een unieke identificatie van het product, de door de klant opgegeven benaming, de meetwaarden en de datum en tijd waarop deze meetwaarden gemeten zijn. Deze meetgegevens en eventuele aanvullende gegevens die nodig zijn voor het verrichten van metingen vallen onder beheer en verantwoordelijkheid van de producenten en daarmee onder het privacybeleid van de producent. Gecon draagt geen verantwoordelijkheid voor de beheer of bescherming van deze gegevens, met uitzondering van hierna beschreven gevallen. Gecon zal meetgegevens slechts raadplegen om vragen van de betreffende klant te beantwoorden. Meetgegevens worden slechts door Gecon verwerkt met toestemming van de klant. Deze verwerking van meetgegevens heeft als doel het uitvoeren van analyse en/of het uitbrengen van advies. In dat geval slaat Gecon de meetgegevens op voor uitvoering van deze werkzaamheden. De meetgegevens worden verwijderd, ten hoogste twaalf maanden nadat de analyse- en/of adviesopdracht voor de klant is afgerond, tenzij anders afgesproken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gecon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gecon.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gecon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Meetgegevens luchtkwaliteit

Een aantal van onze producten verzamelen meetgegevens over luchtkwaliteit. Deze gegevens omvatten een unieke identificatie van het product, de door de klant opgegeven benaming, de meetwaarden en de datum en tijd waarop deze meetwaarden gemeten zijn. Deze meetgegevens en eventuele aanvullende gegevens die nodig zijn voor het verrichten van metingen vallen onder beheer en verantwoordelijkheid van de producenten en daarmee onder het privacybeleid van de producent. Gecon draagt geen verantwoordelijkheid voor de beheer of bescherming van deze gegevens, met uitzondering van hierna beschreven gevallen. Gecon zal meetgegevens slechts raadplegen om vragen van de betreffende klant te beantwoorden. Meetgegevens worden slechts door Gecon verwerkt met toestemming van de klant. Deze verwerking van meetgegevens heeft als doel het uitvoeren van analyse en/of het uitbrengen van advies. In dat geval slaat Gecon de meetgegevens op voor uitvoering van deze werkzaamheden. De meetgegevens worden verwijderd, ten hoogste twaalf maanden nadat de analyse- en/of adviesopdracht voor de klant is afgerond, tenzij anders afgesproken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gecon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gecon.nu.

Go Top